Biblioteka rozwiązań

Murowanie ścian o dużej izolacyjności akustycznej | zalecenia

Ściany z bloczków Leca® BLOK  akustycznych 18 ; 18g; 24/20 i  22KKS 

- zalecenia wykonawcze

Murowanie ścian

Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18; 18g; 24/20 ; 22KKS służą do wykonywania ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Ściany należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej. (profil pióro- wpust wypełniony zaprawą doszczelnia ścianę i nie wolno pozostawiać tych połączeń bez zaprawy) Wymagana grubość spoiny 10-15 mm. Zaprawę należy rozkładać ręcznie.

W zależności od rodzaju ściany i gwarantowanej wytrzymałości bloczka do murowania należy stosować odpowiednią zaprawę. W przypadku ścian nośnych i konstrukcyjnych marka zaprawy musi być zgodna z przyjętymi obliczeniami konstrukcyjnymi. W przypadku ścian działowych  i wypełniających zaprawa powinna mieć wytrzymałość zbliżoną do wytrzymałości bloczków czyli 9-14 MPa.

Połączenia ścian akustycznych z Bloczków Leca® BLOK akustyczne 18; 18g; 24/20; 22KKS   z  innymi ścianami należy wykonywać poprzez typowe wiązania murarskie (sztraby). Połączenia ścian prostopadłych na tzw. „Styk” i połączenia za pomocą łączników metalowych nie zapewniają uzyskania oczekiwanej izolacyjności akustycznej.

 Szczeliny pod stropem

 Przy murowaniu ścian wypełniających należy maksymalnie ograniczyć szczeliny pod stropami poprzez pogrubianie ostatnich spoin poziomych. Szczelina pod stropem nie powinna być większa niż 2-4 cm. Najpierw należy wypełnić szczelinę z jednej stronu zaprawą na ok.1/5 -1/6 grubości muru. Po wyschnięciu zaprawy od drugiej strony bardzo szczelnie wypełnić szczelinę wełną mineralną . Wełnę należy „dobijać” w szczelinie np. trzonkiem do młotka.  Po zagęszczeniu wełny pozostawić szczelinę  ok 1/7-1/8 grubości muru i również wypełnić szczelinę zaprawą. Zapraw do wypełnienia szczelin nie powinna być zbyt mocna aby nie stanowiła podparcia stropu  na ścianach  wypełniających. Wskazane jest również wklejenie pasa siatki zbrojącej (np. z włókna szklanego) ma zaprawie klejowej w narożach ściana/ ściana i ściana / sufit ( po ok. 10 cm na każdą płaszczyznę).  Siatka ogranicza prawdopodobieństwo powstawania zarysowań w pierwszym okresie eksploatacji i osiadania budynku.   Nie zaleca się wypełniania szczelin pod stropem pianą rozprężną z tuby  i styropianem. Dopuszcza się stosowanie systemowych rozwiązań uszczelniających (kity  i bandaże).

 Instalacje w ścianie

 Na ścianach akustycznych należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość bruzd, gniazd i puszek wpuszczanych w mur.  Gniazda i puszki nie mogą być wykonywane w tym samym miejscu („na tzw. przestrzał”) po obu stronach ściany. Zalecana odległość pomiędzy ew. puszkami instalacyjnymi na jednej jak i na obu płaszczyznach ściany nie powinna być mniejsza niż 60 cm. Bruzdy instalacyjne należy wykonywać   jak najkrótszych jedynie dla podejść do ok. 0,5 m przy średnicy rur  nie większej niż fi. 50 mm.  Podejścia takie również należy oddalić od siebie na minimum 60 cm. Wszelkie podejścia i puszki należy szczelnie wypełnić zaprawą cem-wap.

 Dodatkowa izolacja termiczna w ścianie akustycznej  

 W przypadku stosowania wełny w ścianach z bloczków Leca® BLOK akustycznyc h 22 KKS   należy stosować pasy wełny prasowanej o grubości płyty 4 cm. Pasy wełny musza wypełniać szczelnie  

„kieszenie” w bloczkach.  Dla zapewnienia izolacyjności termicznej ściany U≤ 1,0 W/(m2K) wełna musi mieć parametr ʎ minimum 0,039 W/mK.  Przykładowe tego typu materiały to  Dachoterm G39 lub Dachoterm SL37 . Można stosować również inne wełny o takich samych lub lepszych parametrach.   

 Pozostałe zalecenia

 W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na;

- właściwe oczyszczenie podłoża pod ścianę

- ciężar bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 - powinien wynosić (22-24 kg/szt)

- ciężar bloczków Leca® BLOK akustycznych 18g - powinien wynosić (25-27 kg/szt)

- ciężar bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 - powinien wynosić (27-29 kg/szt)

- ciężar bloczków Leca® BLOK akustycznych 22 KKS  - powinien wynosić (20-22 kg/szt) 

- dobór właściwej zaprawy murarskiej i tynkarskiej do odmiany bloczka  

- sprawdzenie poprawności wykonania pełnych spoin pionowych poziomych i pionowych

- sprawdzenie wykonania „szczelnych” połączeń ściany z innymi ścianami i stropem

- rozmieszczenie ew. gniazd

 Prawidłowo wykonana ściana murowana z bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym o gr. 13-15 mm pozwala osiągnąć izolacyjność akustyczną Rw = 58 dB. Ściana murowana z bloczków Leca® BLOK akustycznych 18g obustronnie otynkowana tynkiem gipsowym o gr. 9-11 mm pozwala na

uzyskanie izolacyjności akustycznej Rw = 57dB. Ściana murowana z bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 obustronnie otynkowana tynkiem gipsowym o gr. 9-11 mm pozwala na uzyskanie izolacyjności akustycznej Rw = 59dB. Natomiast bloczków Leca® BLOK akustycznych 22KKS z obustronnym tynkiem gipsowym   izolacyjności akustycznej Rw = 58dB.      

 Zastosowanie tynku cem-wap. na ścianie z bloczków Leca® BLOK akustycznych 18g ;  24/20  i 22KKS jest możliwe i zgodnie z „prawem masy” może dodatkowo poprawić izolacyjność akustyczną ściany.

Ws. dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym producenta bloczków lub doradca@leca.pl .


Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 , 18 g , 24/20 i 22KKS służą do wykonywania ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Przeczytaj i/lub pobierz szczegółowe zalecenia wykonawcze.

Pliki dopobrania: