Biblioteka rozwiązań

Murowanie ścian o dużej izolacyjności akustycznej | zalecenia

Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 i 18 g służą do wykonywania ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Ściany należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej (nie wolno pozostawiać tych połączeń bez zaprawy gdyż profil pióro-wpust wypełniony zaprawą doszczelnia ścianę). Wymagana grubość spoiny 10-15 mm. Zaprawę należy rozkładać ręcznie.

W zależności od rodzaju ściany i gwarantowanej wytrzymałości bloczka do murowania należy stosować odpowiednią zaprawę. W przypadku ścian nośnych i konstrukcyjnych marka zaprawy musi być zgodna z przyjętymi obliczeniami konstrukcyjnymi. W przypadku ścian działowych i wypełniających zaprawa powinna mieć wytrzymałość zbliżoną do wytrzymałości bloczków, czyli 9-14 MPa.

Połączenia ścian akustycznych z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 i 18 g z innymi ścianami należy wykonywać poprzez typowe wiązania murarskie (sztraby). Połączenia ścian prostopadłych na tzw. „styk” i połączenia za pomocą łączników metalowych nie zapewniają uzyskania oczekiwanej izolacyjności akustycznej.

W przypadku ścian wypełniających podczas murowania należy maksymalnie ograniczyć szczeliny pod stropami poprzez pogrubianie ostatnich spoin poziomych. Szczelina pod stropem nie powinna być większa niż 2 cm. Najpierw należy wypełnić szczelinę z jednej strony zaprawą na ok.1/5-1/4 grubości muru. Następnie po wyschnięciu zaprawy, od drugiej strony, bardzo szczelnie wypełnić szczelinę wełną mineralną pozostawiając ok 1/5-1/4 grubości muru i również wypełnić szczelinę zaprawą. Nie zaleca się wypełniania szczelin pianą rozprężną z tuby. Dopuszcza się również stosowanie systemowych rozwiązań uszczelniających (kity i bandaże).

Na ścianach należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość gniazd i puszek wpuszczanych w mur. Dodatkowo gniazda i puszki nie mogą być wykonywane w tym samym miejscu „na przestrzał” po obu stronach ściany. W ścianach nie należy wykonywać bruzd instalacyjnych. Zalecana odległość pomiędzy ew. puszkami instalacyjnymi na jednej jak i na obu płaszczyznach ściany nie powinna być mniejsza niż 60 cm.

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • właściwe oczyszczenie podłoża pod ścianę,
  • ciężar Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 powinien wynosić 22-24 kg/szt.
  • ciężar Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 g powinien wynosić 25-27 kg/szt.
  • dobór właściwej zaprawy murarskiej i tynkarskiej do odmiany bloczka,
  • sprawdzenie poprawności wykonania pełnych spoin poziomych i pionowych,
  • sprawdzenie wykonania „szczelnych” połączeń ściany z innymi ścianami i stropem,
  • rozmieszczenie ew. gniazd.
Prawidłowo wykonana ściana murowana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym o gr. 13-15 mm pozwala osiągnąć izolacyjność akustyczną Rw = 58 dB. Natomiast jednowarstwowa ściana murowana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 g obustronnie otynkowana tynkiem gipsowym o gr. 9-11 mm pozwala na uzyskanie izolacyjności akustycznej Rw = 57dB. Zastosowanie tynku cem-wap. na ścianie z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 g jest możliwe i zgodnie z „prawem masy” może dodatkowo poprawić izolacyjność akustyczną ściany.
Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 i 18 g służą do wykonywania ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Przeczytaj i/lub pobierz szczegółowe zalecenia wykonawcze.
Pliki dopobrania: